Välkommen som medlem i Lundaskogs Byalag, 2013

Lundaskogs Byalag är en ideell förening bildad den 14 april 2011 vid Lasätters gård.

Lundaskogs Byalags verksamhetsområde motsvarar södra delen av gamla Lunda socken med omnejd.

Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person, som förklarar sig villig att följa byalagets stadgar och beslut. För att bidra och förverkliga byalagets syften.

Lundaskogs Byalag tillvaratar bygdens och innevånarnas intressen.

-          Det är DIN stämma som skall höras över alla politiska och religiösa gränser.

-          Det är DU som skall bestämma hur DIN bygd skall formas.

-          Byalaget är VI tillsammans.

-          Är VI många, är VI starka, så tillvaratas VÅRA och bygdens intressen.

-          Vad Vi gör och vad Vi åstadkommer, är upp till oss i Lundaskog.

-          Lundaskogs Byalag är en naturlig remissinstans och språkrör i kontakter med Nyköpings kommun, samt andra myndigheter och organisationer, i frågor som berör landsbygden, och då i synnerhet Lundaskogsbygden.

Så skapar VI en Byalagsanda i Lundaskog med omnejd.

Lundaskogs Byalag har under våren 2011 arbetat med att få bredbandsfiber till Lundaskog.

Stöd vår verksamhet genom medlemskap.

Medlemsavgiften är 100:- per fastighet och år.

Den betalas in på Bankgiro nr: 757-0989.
OBS! Underlätta för kassören genom att ange:

 Namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress vid inbetalningen.

Har Du förslag på frågor som Lundaskogs Byalag ska driva hör av dig, gärna skriftligen till: Kurt Nyström, Lundaskog Norralund, 611 96 JÖNÅKER.

Tel. nr.: 0155-745 44

e-post: kurt.nystrom@spray.se

Vill Du få kopia av stadgar för Lundaskogs byalag?

Kontakta någon i byalagets styrelse.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Lundaskogs Byalag:

Kurt Nyström, ordf. Carl Crafoord, sekr. Christina Johansson, skattmästare

Ledamöter: Torbjörn Karlsson, Ole Madsen, Lars Nordqvist, Lennart Grahn.