Lundaskogs Byalag

 

Bronsåldersgravar
 
RAÄ nr: Lunda 1:1
Röse, delvis lätt övertorvad 5 m diam. och ca 0,5-1 m h (NNÖ-SSV). Stenarna är i allmänhet 0.1-0.4 m st. I mitten finns en grop, 2 m diam. och 0.8 m djup. Grav?
Orientering: 12 m NO om ”kuttsvägen”.
Terräng: Svagt SV sluttande blockrik moränmark mot myr, barrskog.
Koordinat: X=6507657.081Y=155139.458
 
RAÄ nr: Lunda 2:1 
Röse, lätt övermossad ca 10 m diam. och ca 1.5 m h. Stenarna är i allmänhet 0,1- 0,4 m stora. I mitten mot norra kanten finns en grop 6x3 m (N-S) och ca 1 m djup. I SÖ kanten finns en grop ca 2 m och 1 m djup. 
Intill och V om nr: 2:1 är nr: 2:2, SO om nr 2:1 är nr: 2:3.
Orientering: 13 m NV om kraftledning.
Terräng: Krön av blockrik moränrygg med berg i dagen.
Koordinat: X=6507657.081Y=155139.458 
 
RAÄ nr: Lunda 4:1 
Röse, lätt övermossad, 7m i diam. och 0,8 m hög. Stenarna är 0,2 – 0,6 m stora. I mitten finns en grop, ca 1 m i diam. och ca 0,5 m djup. Belamrad med ris.
Orientering: 41 m SSO om ägogräns Råkärr.
Terräng: Svagt N-sluttande blockrik moränmark med berg i dagen, barrskog.
Koordinat: X=6508846.874Y=1551786.969
 
RAÄ nr: Lunda 188:1 
Röse, högliknande, 9 m i diam. och 0,9m hög. Kraftigt övertorvade stenar, vanligen 0,2- 0,4 m stora. Kantkedjan är 0,1- 0,2 m höga och består av 0,3 – 0,4 m stora stenar, synliga i norr till sydöstra kanten. I sydöstra delen är röset utgrävt från kanten mot mitten inom en yta av cirka 3,5 m i diam. intill eller något under bottenplanet. Beväxt med några tallar. Ligger på kammen av en liten moränrygg (NV-SO). Fast fornlämning. Bör undvikas eller förundersökas i händelse av exploatering.
Orientering: Ca 55 m SSV om åkerkant (VNV-OSO) norr om Lasäter.
Terräng: Krönet av liten uppstickande bergklack på moränplatå. Skogsmark, kalhygge, nyplanterat.
Koordinat: X=6500074.432Y=1557631.223.
 
Brons- /järn-åldersgravar
 
 RAÄ nr: Lunda 2:2 
Stensättning, rund, ca 8 m i diam., fylld, ca 0.5 m h. Stenarna är i allmänhet 0.2-0.3 m stora. I mitten en grop, ca 5 m diam. och ca 0.5m djup. Beväxt med en björk. Ett par stubbar.8 á 9 m. 
Intill och V om nr: 2:1 är nr: 2:2.
Orientering: 13 m NV om kraftledning.
Terräng: Krön av blockrik moränrygg med berg i dagen.
Koordinat: X=6507657.081Y=155139.458.  
 
RAÄ nr: Lunda 2:3
Stensättning?, rund, ca 5 m diam., fylld, ca 0.4 m h. Stenarna är i allmänhet 0.3-0.4 m stora. I mitten en grop, ca 3x2 m NÖ-SV) och ca 0.4 m djup. Grav?
Intill och SO om nr: 2:1 är nr: 2:3.
Orientering: 13 m NV om kraftledning.
Terräng: Krön av blockrik moränrygg med berg i dagen.
Koordinat: X=6507657.081Y=155139.458. 
 
RAÄ nr: Lunda 3:1 
Stensättning, rund ca 5 m diam., ca 0,5 m hög. Delvis lätt övertorvad fyllning av 0,2 – 0,3 m stenar. I mitten en grop ca 1 m i diam. och 0,5 m djup. Belamrad med ris
Orientering: Ca 300 m SV om norra delen av Enaren
Terräng: Svag nordsluttning blockrik moränmark med berg i dagen, barrskog.
Koordinat: X=6508495.957Y=1551948.836.
 
RAÄ nr: Lunda 5:1 
Stensättning, närmast rund 5 m i diam., ca 0,4 m hög . Övermossad, med 0,25 – 0,,35 m stora stenar synliga i ytan. I mitten en grop ca 1,5 m i diam. och 0,1 m djup. Beväxt med två rönnar  och en tall samt belamrad med ris.
Orientering: 41 m SSV om ägogräns. På åsen mellan Råkärr och Granmossen.
Terräng: Krön av mindre moränrygg syd Råkärr, barrskog.
Koordinat: X=6508883.876Y=1551904.124.
 
RAÄ nr: Lunda 6:1 
Stensättning, rund ca 4 m i diam. ca 0,4 m hög. Delvis övertorvad fyllning av 0,2 – 0,4 m stora stenar: Ljung beväxt samt ställvis belamrad med ris.
Orientering: Ca 550 m V Enaren, N Källstavik
Terräng: Krön av bergrygg med moränavlagringar.
Koordinat: X=6508i444.15Y=1551741.51.
 
RAÄ nr: Lunda 101:1
Stensättning, rund högliknande 9 m i diam. ca 0,6 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar vanligen 0,2– 0,3 m stora stenar, enstaka upp till 0,7 m stora stenar. Ursprungligen fri stenfyllning. Fyra genom markberedning upprivna fåror, 0,5 – 0,8 m breda och 0,2 – 0,4 mm djupa, som går parallellt överfornlämningen. Beväxt med en liten grann och några små lövslybuskar. 
Fast fornlämning. Bör undersökas eller förundersökas i händelse av exploatering. 
21 m ONO om 101:1 är 101:2
Orientering: 35 m SO om hagmark, NV om Lasäter.
Terräng: Kammen av liten moränrygg ONO – VSV skogsmark intill hagmark och åkermark.
Koordinat X=6510071.028Y=1557011.59
 
RAÄ nr: Lunda 101:2
Stensättning, rund 7 m i diam. ca 0,6 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar vanligen  0,2– 0,3 m stora stenar, ett parti i mitten 0,6 – 0,7 m stora stenar. Ursprungligen troligen fri stenfyllning. Av skogsmaskin ställvis uppriven yta. Två uppvända stubbar. Beväxt med små tallar och lövsly. 
Fast fornlämning. Bör undersökas eller förundersökas i händelse av exploatering. 
Orientering: 35 m SO om hagmark, NV om Lasäter.
Terräng: Kammen av liten moränrygg ONO – VSV skogsmark intill hagmark.
Koordinat X=6510071.028Y=1557011.59
 
RAÄ nr: Lunda 102:1
Stensättning, rund 7 m i diam. och 0,4 hög. Lätt övertorvad och övermossad humusblandad fyllning med stenar vanligen 0,3– 0,4 m stora stenar. Kantkedja 0,3 - 0,5 m av 0,5 till 1 m i sten. Beväxt med ett antal barrträd mest gran. 
30 m NO om 102:1 är 102:2
Orientering: 35 m SO om hagmark, NO om Harsta.
Terräng: Krönparti av moränhöjd ställvis med berg i dagen skogsmark, barrskog.
Koordinat X=6510914.294Y=1557160.435
 
RAÄ nr: Lunda 102:2
Stensättning, rund 5,5 m i diam. och 0,3 m hög. Lätt övermossad humusblandad fyllning med stenar vanligen 0,2– 0,3 m hög av 0,4 – 0,6 m stora stenar. Ställvis synlig kantkedja 0,2 - 0,3 m hög av 0,4 – 0,6 m stora stenar enstaka intill 1 m stora. I SSO- delen är ett tudelat stenblock 1,5 x 1,5 m stort och 0,7 m högt. I V-delen är en sten ur kantkedjan uppbruten och ligger ca 1,5 m VSV från ursprunglig plats. Beväxt med en medelstor tall och sju små granar i kantpartierna. 
4 m VSV om 102:1 är 102:3.
Orientering: 35 m SO om hagmark, NO om Harsta.
Terräng: Krönparti av moränhöjd ställvis med berg i dagen skogsmark, barrskog.
Koordinat X=6510914.294Y=1557160.435
 
RAÄ nr: Lunda 102:3
Stensättning, rund 9 m i diam. och 0,1 – 0,2 m hög. Övertorvad med i ytan enstaka stenar 0,2-0,3 m höga av 0,4-1 m ? stenar. Beväxt med fem tallar och granar och några enbuskar. 
Osäker, kan vara naturbildning.
Orientering: 35 m SO om hagmark, NO om Harsta.
Terräng: Krönparti av moränhöjd ställvis med berg i dagen skogsmark, barrskog.
Koordinat X=6509794.56Y=1556582.99
 
RAÄ nr: Lunda 129:1
Stensättning, oval 5x3 m stor (NNV-SSO) och 0,3 m hög. Övemossad fyllning av 0,3-0,4 m stora stenar. Kantkedja, delvis 0,1-0,2 m hög av 0,15-0,3 m höga stenar. Stensättningen har säkerligen ursprungligen varit rund ca 5 m i diam. En del av fyllningen är utslängd mot främst SSO och SV. Beväxt med tallar och granar och några enbuskar. Ursprungligen rund och 5 m i diam. Skadad främst i SV-ra delen
Orientering: 40 m SSO om hörn av ägogräns syd om Kikosbacken V om Tallbacken.
Terräng: Krönavsats i NNO-kanten av bergshöjd syd om Sedementdal, ställvis med berg, skogsmark, barrskog ovan åkermark.
Koordinat X=6510914.294Y=1557160.435
 
RAÄ nr: Lunda 187:1
Stensättning, rest ca 3m diam. och 0,2 m hög. Lätt övermossad humusblandad fyllning av skarp kantade stenar 0,15-0,4 m stora stenar. Stenarna är ställvis utrasade eller utkastade från bergsklacken särskilt mot SO och NO. 
Orientering: NO om Törstalund.
Terräng: Krönet av liten hålbunden bergsklack, ställvis med moränöverlagringar mot flack sediment i S. Skogsmark, barrskog. 
Koordinat: X=6510616.091Y=1555729.372.
 
 
RAÄ nr: Lunda 188:2
Stensättning (?) rund 7 m i diam. och 0,3 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,4 m stora. Mittblock 1,5x1 m stor (VNV-OSO) och 0,5 m hög. Ytskadad . På kanten i NNV upplagdröjningssten . Något osäker, 9 m i diam. och 0,9m hög. Kraftigt övertorvade stenar, vanligen 0,2- 0,4 m stora. Kantkedjan är 0,1- 0,2 m höga och består av 0,3 – 0,4 m stora stenar, synliga i norr till sydöstra kanten. I sydöstra delen är röset utgrävt från kanten mot mitten inom en yta av cirka 3,5 m i diam. intill eller något under bottenplanet. Beväxt med några tallar. Ligger på kammen av en liten moränrygg (NV-SO). Fast fornlämning. Bör undvikas eller förundersökas i händelse av exploatering.
Orientering: Ca 55 m ONO om nr 101:2 norr om Lasäter.
Terräng: Kam av en liten moränrygg (NV-SO). Skogsmark, kalhygge, nyplanterat.
Koordinat: X=6510112.612Y=1557104.404.
 
RAÄ nr: Lunda 189:1
Stensättning, rund 9 m i diam. och 0,3 m hög. Övertorvad med i ytan talrika stenar, vanligen 0,2-0,3 m stora. Troligen ursprungligen med fri stenfyllning. Fornlämningsytan svårt uppriven av skogsmaskin. Beväxt med flera små tallar, två tallar. Belamrad med grenar och ris.
Orientering: Ca 60 m SSV om åkerkant (VNV-OSV) norr om Lasäter om nr 101:2 norr om Lasäter.
Terräng: Krönet av liten uppstickande bergsklack på moränplatå. Skogsmark, kalhygge, nyplanterat.
Koordinat: X=6510112.612Y=1557104.404.
 
RAÄ nr: Lunda 192:1
Stensättning, rund 2,5 m i diam. och 01 m hög. Kal stenfyllning av 0,15-0,4 m stora stenar. Kantkedja 0,1-0,2 m hög av 0,4-0,5 m stora stenar. Beväxt med flera tre talltelningar och några små lövslyn. Exponeras utmärkt på det genom skogsbrand avbrända berget.  Fin utsikt åt alla håll!
Orientering: Norr Harsta
Terräng: Bergskrön karlberg med ungskog i svackor. Brandhärjad skogsmark.
Koordinat: X=6511345.691Y=1556984.521.
 
RAÄ nr: Lunda 207:1
Stensättning (?), rund 97 m i diam. och 0,2-0,3 m hög. Övertorvad med i ytan måttligt med stenar 0,2-0,5 m stora. Kan ursprungligen ägt en stenfyllning. Stora delar av lämningen tycks vara ytligt schaktskadad och delar av fyllningen bortförd. Bevuxen med fem tallar och en gran. 
Orientering: 27 m NNO om väg (OSO-VNV), Lasäter. 
Terräng: Svag SV-sluttning av låg moränhöjd i sedimentmark. Skogsmark, barrskog, intill åkermark.
Koordinat: X=6510105.499Y=1556925.296.
 
RAÄ nr: Lunda 207:2
Stensättning (?) rund 6 m i diam. och 0,3 m hög. Fyllning, kraftigt övertorvad och övermossad, av 0,2-0,4 m stora stenar. I ONO kanten är någon intill 0,7 m stora, löst liggande stenar. Smågropig yta. Beväxt med en rönntelning
Orientering: 17 m NO om nr 207:1 norr om Lasäter.
Terräng: Svag SV-sluttning av låg moränhöjd i sedimentmark. Skogsmark, barrskog, intill åkermark.
Koordinat: X=6510120.437Y=1556941.377.
 
RAÄ nr: Lunda 227:1
Stensättning (?), ca 3x2 m stor, bestående av en flack stenpackning som skiljer sig från omgivande terräng genom sin koncentration av sten. Den omgivande ytan är relativt sten—och blockrik. Möjligen rör det sig om resterna av en skadad stensättning. 
Påträffad vid särskild utredning år 2004. (RAÄ dnr 321-628-2006). 
Tillfällig arbetsidentitet oblekt 1048.  
Orientering: Norr om Lasäter.
Terräng: Slänt där berg ställvis går upp i dagen.
Koordinat: X=6510120.437Y=1556941.377.